ปฏิทินวิชาการ (ภาคฤดูร้อน) 3/2564 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชา

ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (เปลี่ยนแปลง 29 มี.ค. 2565)