การจัดสรรทุนวิจัยจาก รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิซาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ มอบทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 8,000 บาท เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน เสนอขอรับทุนพร้อมเค้าโครงวิจัย จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565