ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

[ycd_countdown id=11000]

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (ขยาย)

 • ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
 • ภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางระบบออนไลน์) ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา) วันที่ 14 พฤษภาคม 2565