ขยายรับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการฯ

  • ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

เวลารับบทความ

ขยายเวลารับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2565

[ycd_countdown id=10778]

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ผู้ที่มีความสนใจที่จะเผยแพร่ผลงานในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงขอขยายเวลารับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2565

ลงทะเบียนส่งบทความได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1330
โทรสาร. 0-7431-7133