ขยายเวลา ขอเสนอรับการจัดสรรทุนวิจัยจาก “คุณมีศักดิ์ ภักดีคง” อดีตอธิบดีกรมประมง

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อดีตอธิบดีกรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ทุน ๆ 6,000 บาท เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน เสนอขอรับทุนพร้อมเค้าโครงวิจัย จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565