กิจกรรม “Life on Land” ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมปลูกป่าชายเลนบริเวณบ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ธรรมชาติ ตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals 15 – Life on Land) โดยได้รับเกียรติจากกำนันประเสริฐ ชัยจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ด นำชมเส้นทางธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ 🌱☘️🌿