แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานและการพัฒนาหลักสูตรกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานและการพัฒนาหลักสูตรกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานและการพัฒนาหลักสูตรกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็นหลัก ๆ 3 ประเด็น ได้แก่

  1. การบริหารงานและขอบข่ายหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย
  2. การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  3. กระบวนการกำกับติดตามการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคม 2565 นี้