งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17” (SRUCon2022)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17” (SRUCon2022)

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17” (SRUCon2022) ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-19” ในรูปแบบ Online Research Conference ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรม กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” และรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาพอนาคตการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ กับอนาคตมหาวิทยาลัยในยุคระบบวิจัยและนวัตกรรมใหม่”

ภายหลังจากพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษแล้ว การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้จัดให้มี International Symposium ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovation for Social & Economic Recovery in the New Normal Society” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Hossein Olya Head of Marketing and Cultural & Creative Industries (Interim), Sheffield University Management School, United Kingdom; Professor Chih-Yi Chiu Director of Computer Center, Department of Computer Science and Information, National Chiayi University, Taiwan; Professor (Dr.) Sarwade W.K. Dean, Faculty of Commerce and Management Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University, India และ Asst.Professor Dr.Jutamas Wisansing Executive Committee, Pacific Asia Travel Association (PATA),Thailand Chapter ร่วมแลกเปลี่ยนในการเสวนา

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยายของนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการจัดการประชุมวิชาการในส่วนของกลุ่มบทความระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ และกลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ทั้งนี้ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17” (SRUCon2022) จะยังคงจัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ทาง https://sru.webex.com/meet/srucon

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่ให้เกียรติร่วมเป็นส่วนสำคัญในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้