ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดโครงสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือสำหรับนำไปใช้ในการประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ประเด็นที่มีความหลากหลาย ทันสมัย รวมถึงสะท้อนถึงการแก้ปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และยกระดับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ