การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (25 มิถุนายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เข้ารายงานตัวและร่วมการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในโอกาสนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บัณฑิตวิทยาลัยกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนทราบข้อมูลการให้บริการและแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการปฐมนิเทศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมเป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มีผลการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ “ดีเด่น” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบโล่รางวัลและบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จะเปิดภาคการศึกษาในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โดยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย (Onsite) เต็มรูปแบบ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา

#GRADSRU