ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565

12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2565 โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราช​พฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี และผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings