ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565