ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ : สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Station)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ท่ี่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ : สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Station) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการ Low Carbon City แห่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) พร้อมด้วยธนาคารออมสิน และบริษัท คาร์กิลล์ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอบพระคุณภาพจากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#GRADSRU

Website : https://graduate.sru.ac.th

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru