บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

วานนี้ (8 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราช​พฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี และผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom Meetings โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล ประธานกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดือนา นิโด กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา สังขมุณีจินดา กรรมการ
  • อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการ
  • คุณเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ จากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินได้เห็นชอบให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปใช้ในการพัฒนาผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

#GRADSRU

Website : https://graduate.sru.ac.th

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru

* การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562