โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Base Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 16

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Base Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Base Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 16 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Base Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 106 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

3.อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

#GRADSRU

Website : https://graduate.sru.ac.th

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru

* การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562