มหาวิทยาลัยพะเยาจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ขึ้น ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs) อันจะเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายระดับชาติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และสถาบันการศึกษาของไทยที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ผ่านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะต่อไป

จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid แบ่งเป็น

  • Onsite : ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • Online : การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Virtual conference

🔰 การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI และอยู่ในฐาน ACI

⚠️ เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565

  • * วารสารนเรศวรพะเยา เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และอยู่ในฐานACI
  • * วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2

🔰 การนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในหนังสือบทความวิจัย

⚠️ เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่วันนี้ -10 ตุลาคม 2565

💚 สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.prc.up.ac.th