หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปัญหาการปกครองปัตตานี – ปาตานี ในมิติภูมิรัฐศาสตร์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จัดการบรรยายพิเศษประจำรายวิชาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิภาคภิวัฒน์ในหัวข้อ “ปัญหาการปกครองปัตตานี – ปาตานี ในมิติภูมิรัฐศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ประจำวิชา ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี