บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดรายละเอียดการจัดสรรและพิจารณาทุนวิจัย ดังนี้

เกณฑ์การจัดสรร

  • เป็นโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  • ผู้ขอรับทุนต้องเรียนครบในรายวิชาและผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานควบคุมวิทยานิพนธ์
  • เนื้อหาสาระของงานวิจัย เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอบทความจากผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมสนอผลงานวิจัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กำหนดการจัดสรรทุนวิจัย

  • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน เสนอขอรับทุนตามแบบข้อเสนอการขอสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมส่งไฟล์เค้าโครงวิจัยทาง email : graduate@sru.ac.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  • คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาจัดสรรทุน ดำเนินการพิจารณาทุนภายใน วันที่ 19 ธันวาคม 2565
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้รับจัดสรรทุนวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565