ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/25656 โดยวิธีการสมัครออนไลน์ ดังนี้

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (แผน ก) จำนวน 10 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (แผน ข) จำนวน 30 คน

📣 Click Download ระเบียบการรับสมัคร (กรุณาอ่านระเบียบการรับสมัครก่อนสมัครฯ นะคะ)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดวันเดือนปี
1) สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางระบบออนไลน์)
คลิก…. เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
26 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2565
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา26 ธันวาคม 2565
3) สอบคัดเลือกเข้าศึกษา27 ธันวาคม 2565
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 มกราคม 2565
5) รายงานตัวและปฐมนิเทศ7 มกราคม 2566
6) เปิดเรียนภาคพิเศษ8 มกราคม 2566
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์

คลิก…. เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

วิธีการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) เท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://www.graduate.sru.ac.th หรือ https://www.reg.sru.ac.th
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https:/www.graduate.sru.ac.th หรือ https//www.reg.sru.ac.th
  • 1) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู รับสมัครนักศึกษาใหม่ จากนั้นเลือกประเภทที่ต้องการสมัคร และบันทึกข้อมูลในใบสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นระบบจะออกรหัสประจำตัวผู้สมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครให้โดยอัตโนมัติ
  • 2) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น สามารถเข้ามาพิมพ์ในภายหลังได้โดยใช้รหัสผู้สมัคร
  • 3) นำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ตามข้อ 2) ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2565 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โดยนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครในการสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครภาคพิเศษ เป็นเงิน 600 บาท

การจัดการเรียนการสอนและอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

การเรียนการสอน ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)

หลักฐานการสมัคร

(ให้แนบในระบบรับสมัครออนไลน์)

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้นําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบด้วย จํานวน 1 ชุด     
 • สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน  จํานวน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์การทํางาน)
 • (สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ**

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

อัตราค่าเล่าเรียน/ภาคการศึกษา 21,000 บาท

การสอบวัน เวลาสถานที่
สอบข้อเขียนวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น.ผ่านระบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์

ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ้ตามวันเวลาที่กําหนด โดยเตรียมหลักฐาน และอุปกรณ์ที่ต้องนํามาในวันสอบ ดังนี้

 • บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน เท่านั้น
 • หลักฐานแสดงการชําระเงิน
 • ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
 • หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

ประกาศรายชื่อ

 • ทางอินเทอร์เน็ต Online ที่ https://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ

 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 มกราคม 2566

การจัดการเรียนการสอน

 • ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – วันอาทิตย์

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเรียน หากจํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด