วันนี้ (18 ธันวาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สู่การต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนาศักยภาพองค์กร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม ZOOM Meetings