ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57

The International and 57th National Graduate Research Conference

หัวข้อ: “CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era”

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2566

—————————–

ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2566

Website: https://ingrc2023.sru.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/INGRC2023/

=========================

หัวข้อในการประชุม:

กลุ่มเรื่องที่เปิดรับบทความวิจัย ประกอบด้วย:

  • กลุ่มการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การจัดการ และเศรษฐศาสตร์

=========================

ติดต่อสอบถาม:

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4

หมายเลขโทรศัพท์: 077-913-381

หมายเลขโทรสาร: 077-913-382

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-787-1144 หรือ 081-787-20202

E-mail: gradsru.ngrc@sru.ac.th

——————————————-

หรือ คุณอมรรัตน์ คงพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-787-1144