บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+

เมื่อวันวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานกิจกรรม 5ส+ เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตระหนักในวัฒนธรรมของการทำงาน และใส่ใจในเรื่องการลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้วัดสุสิ้นเปลืองของสำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ตระหนักความสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานนี้ไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป ในการนี้ๆได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร และอาจารย์ ดร.วิภารัตน์  ชัยเพชร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี