บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

📕1) เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์ ของนางสาวฐิธิมา วิสุทธิกุล ซึ่งมีคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ประธานกรรมการ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

📕2) เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดพุฒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ของนางอรอุมา สุขแก้ว ซึ่งมีคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎจรี เจริญสุข กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) และผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)