บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดอบรมชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566) เวลา 17.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา และรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวขจิมาศ จุ่งพิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จากหลากหลายสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 44 คน