บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดอบรบ “การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย (iThesis)” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 566 เวลา 16.00 – 19.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรบ “การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย (iThesis)” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดย ดร.นภพรรณ คุณานุสนธิ์ (บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการใช้โปรแกรม iThesis สามารถใช้โปรแกรมในการเตรียมวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings