บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดอบรมชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันพุธ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์ ดร. อมร หวังอัครางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา และรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ โดยมีวิทยากร ๒ ท่าน คือ ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสุวัฒนา ศรีขวัญช่วย นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จากสาขาวิชาต่างๆ จำนวน ๓๘ คน