บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (5 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 – 11.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง GA104 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ พร้อมทั้งให้โอวาท กับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตวิทยาลัยกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยในวันนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม 349 คน

ขอขอบพระคุณอธิการบดี ท่านคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศทุกท่าน