📣 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และอ่านรายละเอียดการชำระเงินและการปฐมนิเทศด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565

📣ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และอ่านรายละเอียดการชำระเงิน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2565 (เพิ่มเติม)