คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023 BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (onsite / online) และวันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันที่ 20 เมษายน 2566

กลุ่มสาขาการประชุมวิชาการ

  • บริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการค้าปลีกและค้าส่ง
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/อีคอมเมิร์ซ
  • บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและและการบริการ
  • นิเทศศาสตร์
  • สหวิทยาการทางวิทยาการจัดการ
  • วิจัยในชั้นเรียนทางเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการ
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE, UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY
เลขที่ 27 ถนน อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร 055-411096-1500

Email

nims2023.fms@gmail.com

varuflashfly@gmail.com

Phone

0897070246