ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2561 (*เปลี่ยนแปลง)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (เปลี่ยนแปลง)

 ระดับปริญญาโท เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557-2559 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และปริญญาโท เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560

 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ที่เข้าศึกษาปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561