การรสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วานนี้ (12 มกราคม 2565) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบครั้งนี้ #GRADSRU

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้ง 1/2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราช​พฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี และผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings #GRADSRU

การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วานนี้ (11 มกราคม 2565) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบครั้งนี้ #GRADSRU#บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11/2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราช​พฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี และผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings #GRADSRU

คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าอวยพรและขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันนี้ (27 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่ออวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเ Read more

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยง Read more

จัดประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Read more

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมในมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021)

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021) ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วภ Read more

ประชุมการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้มีนักศึกษายื่นขอรับทุนวิจัย จำนวน 34 ราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี และผ่านช่อ Read more

สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบครั้งนี้ #GRADSRU #บัณฑิตวิทยาลัย