รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 15 พ.ค. 2562 หลักสูตรที่เปิดรับ ประกอบไปด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต