การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (24 – 25 เมษายน 2557)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 5th interntional conference of Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand

“ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก” 24 – 25 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“The Enhancement to World-class University” April 24 – 25, 2014 at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand

{AG}201404{/AG}