Expired: การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กลุ่มงานนำเสนอ

1. กลุ่มศึกษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มบริหารธุรกิจ
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

กำหนดการ

 

 กิจกรรม กำหนด
เปิดรับ Full Paperผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ๑๐ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๓
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓
ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย. – ๘ พ.ค. ๒๕๖๓
นำเสนอผลงาน ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒
 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  ห้อง ๙A

วันศุกร์ ที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยและการเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.      การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)
มอบเกียรติบัตร และพิธีปิด

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

ประเภท ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน
๑๐ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๓
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป ๒,๕๐๐ บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน ๒,๐๐๐ บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน ๑,๕๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน) ๑,๐๐๐ บาท