สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Teacher

ดร.พิมพ์แแพร ศรีสวัสดิ์

Category

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • ชื่อย่อ : บธ.ม.
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
  • ชื่อย่อ : M.B.A.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา
  • สร้างผู้นำทางธุรกิจโดยมีจริยธรรม องค์ความรู้ ด้วยนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • วัตถุประสงค์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
   2. มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. สามารถประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ สกอ.รับรอง ตามที่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์การทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 3. มีผลคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ประกาศ และกำหนดโดย กพอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษากรณีผู้เข้าศึกษาไม่จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ต้องเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานด้วย
 4. กรณีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 หรือ 3 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนตามความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน
  • แผน ก (2)
   • วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
   • *วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • แผน ข
   • วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
   • *การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  • * สำหรับวิชาเลือก ให้นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ต้องเลือกเรียนวิชา MBA401 สัมมนาทางการจัดการ จำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกวิชาเลือกอื่นตามจำนวนหน่วยกิตที่บังคับไว้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายวิชาในหมวดต่างๆ

แผน ก (2) วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 • MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
 • MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 • MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
 • MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
 • MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)
 • MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 • MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 • MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
วิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 • MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 3(3-0-6)
 • MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 • MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 • MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 • MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 • MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
 • MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • MBA402 วิทยานิพนธ์** 12
**นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แผน ข วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 • MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
 • MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 • MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
 • MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
 • MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)
 • MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 • MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 • MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 • MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 3(3-0-6)
 • MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 • MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 • MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 • MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 • MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 • MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
 • MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
การค้นความอิสระ 6 หน่วยกิต
 • MBA403 การค้นคว้าอิสระ*** 6
***นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้อง สอบผ่านวิชาบังคับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 รายวิชาเสริม
 • นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ ในระเบียบในกรณีที่ผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
  • ENG101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
 • ข้อกำหนดเฉพาะเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการให้เรียนใน 2 รายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติม ได้แก่
  • MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
  • MBA102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

Our Main Teachers

ดร.พิมพ์แแพร ศรีสวัสดิ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิมพ์แแพร ศรีสวัสดิ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 23,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question