หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

per person /
Baht

23,000.-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Teacher

ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

Category

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : M.B.A.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
สร้างผู้นำทางธุรกิจโดยมีจริยธรรม องค์ความรู้ ด้วยนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนตามความจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

  • จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน
   • แผน ก (2)
    • วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
    • วิชาเลือก 6 หน่วยกิต*
    • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
   • แผน ข
    • วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
    • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต*
    • การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

* สำหรับวิชาเลือก ให้นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ต้องเลือกเรียนวิชา MBA401 สัมมนาทางการจัดการ จำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกวิชาเลือกอื่นตามจำนวนหน่วยกิตที่บังคับไว้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายวิชาในหมวดต่างๆ

แผน ก (2) วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
วิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 3(3-0-6)
MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
MBA402 วิทยานิพนธ์** 12
**นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แผน ข วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6)
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6)
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6)
วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 3(3-0-6)
MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)
การค้นความอิสระ 6 หน่วยกิต
MBA403 การค้นคว้าอิสระ*** 6

***นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้อง สอบผ่านวิชาบังคับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
รายวิชาเสริม นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ ในระเบียบในกรณีที่ผลการทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
  • ENG101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
ข้อกำหนดเฉพาะ เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการให้เรียนใน 2 รายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติม ได้แก่
  • MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
  • MBA102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

Our Main Teachers

ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิมพ์แแพร ศรีสวัสดิ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 23,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question