หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

per person /
Baht

Free

สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

Teacher

รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

Category

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Course Attendees

1

Attendees

29

Available

30

Maximum

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

(ขออภัยสำหรับข้อมูลหลักสูตร เนื่องจากกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร)

Our Main Teachers

รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

รศ.ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร

Price : Free

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาเอก

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question