สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

Teacher

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

Category

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Political Science Program in Politics and Government 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม
  • (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
  • (ภาษาอังกฤษ) : Master of Political Science (Politics and Government)
 • ชื่อย่อ
  • (ภาษาไทย) : ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
  • (ภาษาอังกฤษ) : M.Pol.Sc. (Politics and Government)
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • ปรัชญา
  • ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีทางการเมืองการปกครองควรเชื่อมโยงความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและสากล
 • ความสำคัญ
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครองที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานราก พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร
 • วัตถุประสงค์
  • มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ด้านการเมืองการปกครองเพื่อต่อยอดและแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดถึงบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้
  • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครอง ในปัจจุบันได้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 3. มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า8 สัปดาห์ และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค(ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 ที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ แผน ข สำหรับผู้ที่มีความสนใจการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการศึกษาอิสระ (Independent Study) เพื่อต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการทำงานในหน้าที่ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษตามความสนใจของตนเอง โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนการเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
 • แผน ก แบบ ก 2(ทำวิทยานิพนธ์)
  • หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   • 1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
   • 2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา
 • แผน ข(การค้นคว้าอิสระ)
  • หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   • 1) หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
   • 2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา

รายวิชาในหมวดต่างๆ

 • หมวดวิชาเสริมทักษะ
  • วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
   • ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students 3(2-2-5)
   • COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Information Technology for Graduate Students 3(2-2-5)
 • หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
  • MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ Research Methodology in Political Science 3(2-2-5)
  • MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ Approaches to Political Science 3(3-0-6)
  • MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relations 3(3-0-6)
 • หมวดวิชาเฉพาะด้าน
  • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
   • MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววิพากษ์ Seminar in Thai Politics 3(3-0-6)
   • MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง Constitutional and Political Institutions 3(3-0-6)
   • MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย Thai Politicsand Government 3(3-0-6)
   • MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก  Thai and Eastern Political Thought 3(3-0-6)
  • วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 6 หน่วยกิต และแผน ข 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
   • MPS0301 แนวคิดและนวัตกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น Politics and Local Government 3(3-0-6)
   • MPS0302 แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองไทย Concept of Thai Political Economics 3(3-0-6)
   • MPS0303 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง Political Philosophy and Theory 3(3-0-6)
   • MPS0304 สังคมวิทยาการเมือง Political Sociology 3(3-0-6)
   • MPS0305 การบริหารกิจการบ้านเมืองและเครือข่าย Governanceand Network 3(2-2-5)
   • MPS0306 การเมืองของพลเมืองและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม Politics and Civil Society 3(3-0-6)
   • MPS0307 วัฒนธรรมการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง Politics Culture and Elections 3(3-0-6)
   • MPS0308 การเมืองและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ Public Policy and Development 3(3-0-6)
   • MPS0309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางรัฐศาสตร์ Information of Political Science 3(3-0-6)
   • MPS0310 ความปรองดองและกระบวนการยุติธรรม Reconciliation and JusticeProcess 3(3-0-6)
   • MPS0311 ภูมิรัฐศาสตร์ Political Geography 3(3-0-6)
   • MPS0312 แนวคิดและทฤษฎีการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ Comparative Politics and Government 3(3-0-6)
 • วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  • แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
   • MPS0401 วิทยานิพนธ์ Thesis 12
   • MPS0402 การค้นคว้าอิสระ Independent Study 6

Our Main Teachers

ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

ประธานกรรมการประจำหลักสูตร

ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

กรรมการประจำหลักสูตร

ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

Price : 23,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Question