สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Teacher

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

Category

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
      (ชื่อย่อ) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Public Administration (Public Administration)
      (ชื่อย่อ) : M.P.A.(Public Administration)
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ : 2556

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์มีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารรัฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในด้านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพสังคม
  และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
3. มีจิตสำนึกที่จะดำเนินการบริหารรัฐกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความเข้าใจในปัญหาสังคมอย่างแท้จริง
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจได้อย่างเหมาะสม
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานและการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
 3. มีประสบการณ์การทำงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งอาจกระทำโดยการสอบคัดเลือกการคัดเลือก การทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร

ระบบการศึกษา

 • การจัดการศึกษา
  • ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ระยะเวลาศึกษา
  • การศึกษามีระยะเวลา 2 ปีการศึกษาแบบเข้าชั้นเรียนต่อเนื่อง สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • การลงทะเบียนเรียน
  • เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 4.2 ซึ่งเน้นกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงกำหนดหน่วยกิตและแผนการเรียน ซึ่งมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แยกเป็นแผน ก(2) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย แบ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้าน 15หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และแผน ข แบ่งเป็นหมวดวิชาเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หมวดภาคนิพนธ์6 หน่วยกิตโดยทั้งสองแผนการเรียนจะต้องเรียนหมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต2 วิชา)
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
1. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
  การวัดผลการศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 มีการประเมินผลการเรียนโดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา
2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
  แผน ก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
     ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 
     เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการปกป้องจากการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
     ภายในและภายนอก และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
     ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
  แผน ข เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
     ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 
     สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่า เสนอผลการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบ
     ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
โครงสร้างหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน
  • แผน ก(2) เป็นการศึกษาเชิงลึกทั้งทางด้านวิชาการ และการแสวงหาความรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการทำงาน แล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักวิธีวิจัย
   • วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • แผน ข เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน จากกรณีศึกษาในงานที่ปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการศึกษาตามหลักวิธีวิจัย
   • วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
   • วิชาเลือก 15 หน่วยกิต
   • การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
การจัดการศึกษาของแผน ก (2) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ก

วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

PAM0101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3–0–6) 
    Public Administration Theory
PAM0102 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
    Organizational Behavior and Modern Management
PAM0103 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 
    Human Capital Management
PAM0104 การคลังและงบประมาณสมัยใหม่ 3(3–0–6) 
    Modern Fiscal and Budgeting
PAM0105 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3–0–6) 
    Research Methodology in Public Administration
PAM0106 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
    Seminarin Public Administration

วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

PAM0201 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 
    Public Policy Analysis
PAM0202 การบริหารการพัฒนา 3(3–0–6) 
    Development Administration
PAM0203 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) 
    Public Law for Public Administration
PAM0204 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
    Project Management
PAM0205 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Environmental Management
PAM0206 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
    Management of Information System
PAM0207 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6) 
    Thai Political Economy and Society
PAM0208 ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
    Leadership and Changing Innovation in Globalization
PAM0209 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
    Labour Relations
PAM0210 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
    Political Economy and Society System in ASEAN Community
PAM0211 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) 
    Crisis Management
PAM0212 ธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ 3(3–0–6) 
    Good Governance in Public Administration

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

PAM0401 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
    Thesis
แผน ข วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
PAM0101 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3–0–6) 
    Public Administration Theory
PAM0102 พฤติกรรมองค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
    Organizational Behavior and Modern Management
PAM0103 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 
    Human Capital Management
PAM0104 การคลังและงบประมาณสมัยใหม่ 3(3–0–6) 
    Modern Fiscal and Budgeting
PAM0105 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3–0–6) 
    Research Methodology in Public Administration
PAM0106 การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 
    Seminarin Public Administration

วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

PAM0201 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
    Public Policy Analysis
PAM0202 การบริหารการพัฒนา 3(3–0–6)
    Development Administration
PAM0203 กฎหมายมหาชนเพื่อการบริหารงานภาครัฐ3(3-0-6)
    Public Law for Public Administration
PAM0204 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
    Project Management
PAM0205 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
    Environmental Management
PAM0206 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
    Management of Information System
PAM0207 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย 3(3-0-6)
    Thai Political Economy and Society
PAM0208 ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
    Leadership and Changing Innovation in Globalization
PAM0209 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
    Labour Relations
PAM0210 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
    Political Economy and Society System in ASEAN Community
PAM0211 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 3(3-0-6)
    Crisis Management

Our Main Teachers

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.บรรเจิด เจริญเวช

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วาสนา จาตุรัตน์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 25,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question