สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

Teacher

ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต

Category

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ชื่อหลักสูตรและสาขา
ภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ : Master of Education in Teaching English for Academic and Occupational Purposes
ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education (Teaching English for Academic and Occupational Purposes)
M.Ed. (Teaching English for Academic and Occupational Purposes)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

โดยความเชื่อพื้นฐานว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารที่สามารถพัฒนาวิชาการและงานอาชีพควบคู่กันไป บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและยกระดับการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนให้มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการสอนภาษาอังกฤษฯ ในมิติใหม่ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนโดยผสมผสาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและวิทยฐานะของครูและบุคลากรในสถานประกอบการให้เป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถนำทักษะและความรู้ไปใช้จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นครูในการสอนภาษาอังกฤษในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในระดับสากล
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษาและตามที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติให้ความเห็นชอบ
 2. ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 1. การวัดพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
 2. การสัมภาษณ์
 3. การพิจารณาคุณสมบัติ
ระบบการศึกษา
 1.  จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาศึกษาประมาณ 16 สัปดาห์
 2. ใช้เวลาการศึกษาหลักสูตรนี้เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
การลงทะเบียน
 • ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
โครงสร้างหลักสูตร
 • โครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก(2) แผน ข
การจัดการศึกษาของแผน ก(2)
 • จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.1 บังคับ 21 หน่วยกิต

1101101 สารัตถะทางการศึกษา 3(3-0-6)
1101102 แนวโน้มและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(3-0-6)
1101103 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
1101104 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1101105 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษในบริบทของท้องถิ่น 3(2-2-5)
1101106 ระเบียบวิธีวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1101107 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

1.2 เลือก 6 หน่วยกิต

1101108 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1101109 ลักษณะของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1101110 การจัดการการเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(2-2-5)
1101112 การออกแบบใช้สื่อการสอนและการประยุกต์ดัดแปลง 3(2-2-5)
1101113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ 1 3(3-0-6)
1101114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ 2 3(3-0-6)

1.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

1101119 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การจัดการศึกษาของแผน ข
 • จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.1 บังคับ 21 หน่วยกิต

1101101 สารัตถะทางการศึกษา 3(3-0-6)
1101102 แนวโน้มและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(3-0-6)
1101103 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
1101104 หลักการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1101105 การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษในบริบทของท้องถิ่น 3(2-2-5)
1101106 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1101107 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

1.2 เลือก 12 หน่วยกิต

1101108 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1101109 ลักษณะของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
1101110 การจัดการการเรียนรู้ภาษาที่สอง 3(2-2-5)
1101111 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1101112 การออกแบบใช้สื่อการสอนและการประยุกต์ดัดแปลง 3(2-2-5)
1101113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ 1 3(3-0-6)
1101114 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเฉพาะ 2 3(3-0-6)

1.3 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

1101120 ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต (ใช้เรียนทุกแผน)
1101118 การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3(2-2-5)
1101201 ภาษาอังกฤษเพื่อสมรรถนะทางวิชาการและงานอาชีพ 3(2-2-5)
1101202 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยด้านภาษา 3(2-2-5)

Our Main Teachers

ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พนาน้อย รอดชู

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : Free

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question