หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

per person /
Baht

15,000.-

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Teacher

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

Category

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Graduate Diploma in Teaching Profession
 • ชื่อย่อ : Grad. Dip. in Teaching Profession

ปรัชญา

การบูรณาการทางปัญญา สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรพัฒนาครูที่ไม่จบสายครูให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากล ในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาความเป็นครู ที่มีความสมดุลทั้งเนื้อหาสาระ กิจกรรม และการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตที่มุ่งมั่นในการเป็นครูมืออาชีพ มีความรัก ศรัทธา มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพครูอย่างแท้จริง

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีภาคฤดูร้อน

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ว่าด้วยสาระความรู้และสมรรถนะข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ดังนี้
  • 1) หมวดวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
  • 2) หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • รายวิชาชีพครูบังคับ
EDU0101 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
    Professional Teacher and Morality
EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
    Educational Philosophy and Curriculum Development
EDU0103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(3-0-6) 
    Language and Culture for Teachers
EDU0104 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) 
    Psychology of Teachers
EDU0105 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
    Learning Management and Classroom Management
EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation
EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
    Innovation and Information Technology in Education
EDU0108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    Research for Learning Development
EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
    Quality Assurance in Education
EDU0110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2(0-4-2)
    Teaching Profession Practicum
   • รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
EDU0201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(300) 
    Internship in Education 1
EDU0202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(300)
    Internship in Education 2

Our Main Teachers

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 15,000.- Baht

Max Availability : 120

Difficulty : ป.บัณฑิต

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question