Expired: นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการฝึกหัดครู ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการจัดการเรียนรู้ที่นำองค์ความรู้ของการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด และเพื่อให้การดำเนินการตามพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาสู่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและนำไปสู่การนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ผลงานวิจัย ตลอดจนกระตุ้นให้มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ คณะศึกษาศาสตร์ จึงร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานเอกชนจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค ขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ

หัวข้อการประชุม

 • – การบริหารการศึกษา
 • – การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 • – การวัด ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
 • – การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
 • – เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • – จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
 • – การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
 • – การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • – สุขศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • – การอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
 • – วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • – ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • – การบริการสังคมและชุมชน
 • – การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • – อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

Organized by : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์