รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TIC : Thai-Journal Citation Index

ลำดับ
ชื่อวารสาร
ISSN
เจ้าของ
กลุ่มที่
สาขา
1
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
1685-4489
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 ABAC Journal
0858-0855
Assumption University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.
2351-0617
Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 Agriculture and Natural Resources
2468-1458
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 APHEIT International Journal
2286-9867
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 Applied Environmental Research
2287-0741
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
ASEAN Engineering Journal Part A
2229-127X
AUN/SEED-Net Secretariat
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
ASEAN Engineering Journal Part B
2286-7694
JICA Project AUN/SEED-Net
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
ASEAN Engineering Journal Part C
2286-8150
JICA Project AUN/SEED-Net
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ASEAN Journal of Education
2465-437X
Suan Dusit University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
ASEAN Journal of Management & Innovation
2351-0307
Research Center, Stamford International University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
ASEAN Journal on Science and Technology for Development
0217-5460
ASEAN Committee on Science and Technology
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2539-6293
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
Asian Archives of Pathology
1905-9183
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (สังกัดแพทยสภา)
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
Asian Biomedicine
1905-7415
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
Asian Journal of Energy and Environment
1513-4121
The Joint Graduate School of Energy and Environment
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
Asian Journal of Literature, Culture and Society
1905-856x
Assumption University, Graduate School of English
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
0125-877X
The Allergy and Immunology Society of Thailand
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
AU Journal of Management
1686-0039
Assumption university
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20
AU Journal of Technology
1513-0886
Assumption University
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
AU-GSB e-Journal
1906-3296
Assumption University, Graduate School of Business
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
BU Academic Review
1685-4322
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
Buffalo Bulletin
0125-6726
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
Bulletin of Health, Science and Technology
0858-7531
Rangsit University
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
CATALYST
1905-6931
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
Chiang Mai Journal of Science
0125-2526
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1685-1994
Chiang Mai University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
1905-906X
Chiang Mai University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
Chulalongkorn Educational Review
0858-7574
Faculty of Education, Chulalongkorn University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
ECTI Transactions on Computer and Information Technology
2286-9131
ECTI Association
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications
1685-9545
The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
Educational Journal of Thailand
1905-9663
Faculty of Education, Burapha University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33
Engineering and Applied Science Research (EASR)
2539-6161
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
Engineering Journal
0125-8281
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
Engineering Transactions
0859-9238
Mahanakorn University of Technology
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36
Environment and Natural Resources Journal
1686-5456
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
EnvironmentAsia
1906-1714
The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
Eye South East Asia
2586-2349
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
Food and Applied Bioscience Journal
2286-8615
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
Genomics and Genetics
2465-5198
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
GMSARN International Journal
1905-9094
ภาคีวิจัยลุ่มน้ำโขง (GMSARN)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42
HRD Journal
1906-9308
International Graduate Studies Human Resource Development Center, Faculty of Education, Burapha University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43
HRi : Journal of Human Resource intelligence
1905-5986
สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44
International Journal of Agricultural Technology
1686-9141
Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
International Journal of Agricultural Travel and Tourism
1906-8700
School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Management Association
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46
International Journal of Applied Biomedical Engineering
1906-4063
สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47
International Journal of Asian Tourism Management
1906-8654
School of Tourism Development, Maejo University, Thailand and Asian Tourism Mnanagement Association
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48
International Journal of Behavioral Science
1906-4675
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49
International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
2286-7481
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50
International Journal of East Asian Studies
0857-6033
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51
International Journal of Management, Business, and Economics
2408-1914
Sripatum University, Bangkok
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52
International Journal of Renewable Energy
1905-7172
School of Renewable Energy Technology, (SERT)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53
International Journal of the Computer, The Internet and Management
0858-7027
Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery – ACM & Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54
Journal of Applied Animal Science
1906-2257
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55
Journal of Associated Medical Sciences
0125-5347
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56
Journal of English Studies
1865-8646
Department of English, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57
Journal of Fisheries and Environment
0125-796X
Faculty of Fisheries, Kasetsart University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58
Journal of Global Business Review
1689-7165
Graduate School of Commerce Burapha Review (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59
Journal of Health Research
0857-4421
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60
Journal of International Buddhist Studies
1906-6244
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
61
Journal of Materials Science and Applied Energy
2286-7201
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62
Journal of People and Society in Local Culture
2228-8899
Surindra Rajabhat University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63
Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
2286-9247
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
64
Journal of Physiological and Biomedical Sciences
0857-5754
The Official Journal of The Physiological Society of Thailand
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65
Journal of Population and Social Studies
0857-717X
Thai Association of Population and Social Researchers
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
66
Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering
2229-2152
Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67
Journal of Science, Technology, and Humanities
1685-6600
Burapha University
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68
Journal of Supply Chain Management Research and Practice
1905-9566
Assumption university of Thailand
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
69
Journal of Sustainable Energy and Environment
1906-4918
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70
Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication
1686-9184
Asian Research Center for Religion and Social Communication, Graduate School of Philosophy and Religion, St. Johns University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
71
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
1906-8190
International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
72
Journal of Urban Culture Research
2228-8279
Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
73
Kasetsart Journal of Social Sciences
2452-3151
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74
King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
2465-4531
King Mongkuts University of Technology North Bangkok
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75
KMITL Science and Technology Journal
1905-2367
Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76
LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
1905-7326
Language Institute, Thammasat University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
77
Maejo International Journal of Science and Technology
1905-7873
Maejo University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78
MANUSYA, Journal of Humanities
0859-9920
Chulalongkorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79
MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
2286-6477
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
0147-5207
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81
Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
1905-7210
Faculty of Architecture, Chulalongkorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82
NIDA Case Research Journal
1906-3865
Research Center, National Institute of Development Administration (NIDA)
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83
NU. International Journal of Science
1686-5561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84
Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
2286-8933
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85
Pacific Rim International Journal of Nursing Research
1906-8107
Thailand Nursing and Midwifery Council
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86
Pharmaceutical Sciences Asia
2586-8195
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87
Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
0858-1088
Phuket Marine Biological Center
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88
Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
1513-6442
Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
89
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
1905-3193
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90
Rangsit Journal of Arts and Sciences
2229-063X
มหาวิทยาลัยรังสิต
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91
Rangsit Journal of Educational Studies
2408-1809
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
92
rEFLections
1513-5943
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
93
RIAN THAI : International Journal of Thai Studies
1906-4241
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
94
RMUTT Global Business and Economics Review
1905-8446
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95
Sasin Journal of Management
0859-2659
Sasin Graduate Institute of Business Administration at Chulalongkorn University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
96
Scholar
1906-6406
Graduate school of education, Assumption university
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
97
ScienceAsia
1513-1874
Science Society of Thailand
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98
Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
1513-4717
Silpakorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
99
Silpakorn University Science and Technology Journal
1905-9159
Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100
Siriraj Medical Journal
0125-152X
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101
SNRU Journal of Science and Technology
1906-5965
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102
Songklanakarin Journal of Science and Technology
0125-3395
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103
Southeast Asian Journal of Economics
2286-8984
Faculty of Economics, Chulongkorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
104
Suranaree Journal of Science and Technology
0858-849X
Suranarree University of Technology
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105
Thai Forest Bulletin (Botany)
0495-3843
ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106
Thai Journal of Agricultural Science
0049-3589
The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107
Thai Journal of Gastroenterology
0859-2446
Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108
Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
0857-6084
The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109
Thai Journal of Science and Technology
2286-7333
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110
Thailand Statistician
1685-9057
Thai Statistical Association
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111
Thammasat Business Law Journal
2408-1000
โครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112
Thammasat International Journal of Science and Technology
0859-4074
Thammasat University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113
Thammasat Review
0859-5747
Academic Affair Division, Thammasat University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114
The Bangkok Medical Journal
2287-9674
Bangkok Dusit Medical Service, Plc
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115
The Clinical Academia
0125-7501
โรงพยาบาลขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116
The Journal : Journal of the Faculty of Arts
1686-7831
Faculty of Arts, Mahidol University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117
The Journal of Risk Management and Insurance
0859-3604
Assumption university
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118
The Journal of the Siam Society
0857-7099
Council of the Siam Society
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119
The Natural History Bulletin of the Siam Society
0080-9472
The Siam Society
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120
The New English Teacher
1905-7725
Assumption University, Graduate School of English
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
0125-1562
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122
The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
0125-4685
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
123
Thoughts
1513-1025
Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124
Tropical Natural History
1513-9700
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125
UTCC International Journal of Business and Economics
1906-5582
University of the Thai Chamber of Commerce
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
2408-1248
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127
Veridian E-Journal, Silpakorn University
1906-3431
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128
Walailak Journal of Science and Technology
1686-3933
Institute of Research and Devolpment, Walailak University
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129
กระแสวัฒนธรรม
1513-4458
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
130
กระแสอาคเนย์
1905-1352
ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
131
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2539-5866
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132
ครุศาสตร์สาร
1906-117x
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
133
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
0125-2208
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
134
จักษุเวชสาร
0857-5118
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135
จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
1905-954X
ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
136
จุลนิติ
1686-3720
กลุ่มงานพัฒนากฎหมายสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
137
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
1906-1692
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
138
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
0125-6564
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
139
จุฬาลงกรณ์วารสาร (หยุดปรับปรุง)
0857-6483
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
140
จุฬาลงกรณ์เวชสาร
0125-6483
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
141
ดำรงวิชาการ
1686-4395
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142
ดุลพาห
0125-0558
สำนักงานศาลยุติธรรม
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
143
ธรรมศาสตร์เวชสาร
1513-5241
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
0858-6160
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145
บทบัณฑิตย์
0857-2992
เนติบัณฑิตยสภา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
146
บูรพาเวชสาร
2350-9996
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147
พยาบาลสาร
0125-5118
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
148
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
1906-2540
School of Development Economics, National Institute of Development Administration
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
149
พุทธชินราชเวชสาร
0125-7560
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150
ภาษาและภาษาศาสตร์
0857-1406
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
151
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
0125-5061
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
152
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
2350-9392
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
153
มนุษยศาสตร์สาร
1513-461X
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154
มหาจุฬาวิชาการ
2408-1078
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
155
รมยสาร
1686-0101
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156
รัฏฐาภิรักษ์
0857-0442
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157
รัฐศาสตร์สาร
0125-135X
คณะกรรมการรัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
158
รัฐสภาสาร
0125-0957
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159
ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
0859-8185
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
160
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
1906-6813
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161
รามาธิบดีพยาบาลสาร
0857-8052
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162
รามาธิบดีเวชสาร
0125-3611
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
163
ลำปางเวชสาร
0125-4235
โรงพยาบาลลำปาง
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
164
วชิรสารการพยาบาล
1513-2498
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
165
วชิรเวชสาร
0125-1252
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166
วนสาร
0943-0916
กรมป่าไม้
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167
วรรณวิทัศน์
1513-9956
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
168
วารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2465-3578
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
169
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
2287-0121
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170
วารสาร มฉก.วิชาการ
0859-9343
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
171
วารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-122X
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
172
วารสาร มทร.อีสาน
1906-215X
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
173
วารสาร สออ. ประเทศไทย
1513-0975
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
174
วารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
0857-2321
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
175
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
0859-0001
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
176
วารสารกฎหมาย
0125-3093
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
177
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1906-1560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
178
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
1906-2664
โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
179
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
1513-8089
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
180
วารสารกฎหมายปกครอง
1513-1777
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
181
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
2408-249X
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
182
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-9776
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
183
วารสารกรมการแพทย์
0125-1643
กรมการแพทย์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
184
วารสารกรมบัญชีกลาง
0125-250X
กรมบัญชีกลาง
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
185
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0125-684X
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
186
วารสารกระบวนการยุติธรรม
1906-3253
กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
187
วารสารกองการพยาบาล
0125-7242
สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
188
วารสารกายภาพบำบัด
0125-4634
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
189
วารสารการงบประมาณ
1686-2147
สำนักงบประมาณ
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2286-718X
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
191
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
2286-8399
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
192
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
0854-9849
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
193
วารสารการจัดการสมัยใหม่
1686-7319
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
194
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
1906-5485
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
195
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
1905-6303
สมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
196
วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2286-8003
มหาวทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
197
วารสารการบริหารท้องถิ่น
1906-103X
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
198
วารสารการบริหารปกครอง
2286-9328
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
199
วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
1906-4950
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
200
วารสารการบัญชีและการจัดการ
1906-7933
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
2408-1280
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
1906-2230
ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
0859-3949
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
0857-4553
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
2351-0358
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
1906-1773
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
1906-0025
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
208
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
2392-5671
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
209
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
2286-9824
เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
210
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1906-7321
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
211
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น
1905-3630
โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
212
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิมชื่อ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน)
2287-0075
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
213
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0858-5520
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-3016
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
215
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
1906-456X
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1905-7121
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
217
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
1905-2693
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
218
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
0859-5453
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219
วารสารการเกษตรราชภัฏ
1686-5103
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
1906-506x
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
221
วารสารการเมืองการปกครอง
2228-8562
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
222
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1685-991X
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0859-3299
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
224
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
0857-2895
โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
225
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
0858-6632
โรงพยาบาลอุดรธานี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
226
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
1513-9980
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
227
วารสารกีฏและสัตววิทยา
0125-3794
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
228
วารสารกุมารเวชศาสตร์
0858-0944
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
229
วารสารข้าราชการ
0125-0906
สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2350-9775
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4338
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232
วารสารคณะพลศึกษา
1513-3613
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
233
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2351-0943
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
234
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0859-8835
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
235
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1685-2699
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
236
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2392-5507
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
237
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1685-3954
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238
วารสารควบคุมโรค
1685-6481
กรมควบคุมโรค
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
239
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
1905-8160
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
240
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
0125-8095
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
241
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
0857-1384
สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
1686-9443
ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
243
วารสารจันทรเกษมสาร
0858-0006
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
244
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
1905-565X
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
245
วารสารจิตวิทยา
0858-8627
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
246
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2286-6663
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
247
วารสารจิตวิทยาคลินิก
0125-1422
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
248
วารสารจีนวิทยา
1905-9582
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
249
วารสารจีนศึกษา
1905-1972
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
250
วารสารช่อพะยอม
1513-5462
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
251
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2286-9581
สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
252
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
0125-6416
โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
253
วารสารดนตรีรังสิต
1905-2707
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
254
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
2229-1148
สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
255
วารสารทรัพยากรมนุษย์
0125-8303
ฝ่ายวิจัย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
256
วารสารทันตาภิบาล
0857-880X
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
257
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0215-2534
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258
วารสารธรรมศาสตร์
0125-3670
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259
วารสารธุรกิจปริทัศน์
1905-713X
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260
วารสารนักบริหาร
0125-4960
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
261
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1960-8735
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
262
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9767
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
263
วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
2229-0338
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
264
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
1513-4164
School of Language and Communication at NIDA
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
265
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0857-3867
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
266
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1906-425X
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
267
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2228-9526
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
268
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1685-9723
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
269
วารสารนิเทศศาสตร์
0859-085X
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
270
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
1685-5477
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
271
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
1513-2226
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
272
วารสารนเรศวรพะเยา
1906-2141
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
273
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
0125-2836
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
274
วารสารบริหารการศึกษา มศว
1685-2257
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมวารสารบริหารการศึกษา มศว
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
275
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1686-6916
ศูนย์วิชาการและวิจัยทางการบริหารการศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
1513-007X
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
277
วารสารบริหารธุรกิจ
0125-233x
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
278
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
1905-6826
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
1905-3746
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
280
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
2228-9658
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
281
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
0859-9750
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
282
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2286-6809
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
283
วารสารบัณฑิตวิจัย
2229-2756
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1905-5811
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
285
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1906-9839
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
286
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
1905-9949
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
287
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
1905-9647
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
288
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1686-0632
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
289
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1906-3849
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
290
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
1906-2850
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
291
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
1905-1603
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
292
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2286-9301
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
293
วารสารประชากรศาสตร์
0857-2143
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
294
วารสารประวัติศาสตร์
0125-1902
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
295
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
2408-0829
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
296
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1905-6729
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
297
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2228-9801
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
298
วารสารปรัชญาและศาสนา
1905-579X
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
299
วารสารปัญญาภิวัฒน์
1906-7658
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300
วารสารปาริชาต
0867-0884
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
301
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
1685-3865
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
302
วารสารพยาบาล
0125-0078
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
303
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
0857-3743
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
304
วารสารพยาบาลตำรวจ
1906-652X
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
305
วารสารพยาบาลทหารบก
1513-5217
สมาคมพยาบาลทหารบก
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306
วารสารพยาบาลศาสตร์
0125-8885
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
307
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-1231
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-5454
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
309
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
0125-7021
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
0125-8958
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
1906-7925
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไืทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
0857-5371
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
313
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
0857-605X
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
1906-7038
สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
315
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1513-4695
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
316
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
1686-1442
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
317
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2228-9453
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
318
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
0125-3689
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
319
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1905-7881
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
320
วารสารพัฒนาสังคม
0859-2667
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
321
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
0857-5452
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
322
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
0858-527X
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
323
วารสารพิฆเนศวร์สาร
1686-7467
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324
วารสารพิษวิทยาไทย
0857-264X
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
325
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
2351-0846
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
326
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0858-8325
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
327
วารสารภาษา
0125-2488
Chulalongkorn University Language Institute
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
328
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชื่อเดิม วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2586-808X
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
329
วารสารภาษาปริทัศน์
0857-7285
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
330
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
0857-037X
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
331
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
0125-6424
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
332
วารสารมนุษยศาสตร์
0859-3485
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
333
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2286-7457
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
334
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-445X
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
335
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
0125-2690
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
336
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-3959
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
337
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
2408-1671
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
338
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2408-1256
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
339
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0859-5992
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
340
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-4563
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
341
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2408-2473
สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
342
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1906-1048
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
343
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2286-7139
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
344
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2229-0141
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
345
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2228-8244
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
346
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0859-869x
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
347
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
1685-1412
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
348
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
0859-9807
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
349
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
2228-9356
มหาวิทยาลัยนครพนม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
350
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1906-5681
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
351
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9902
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
352
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-7418
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
353
วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา
0859-2535
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
354
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
0857-4677
มหาวิทยาลัยพายัพ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
355
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0125-7498
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
356
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
1905-2383
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
357
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1905-4165
โครงการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทลัยราชภัฏธนบุรี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
358
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เดิมชื่อ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
1906-0181
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
359
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1905-6036
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
360
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2286-8658
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
361
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
1686-9311
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
362
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-5428
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
363
วารสารยุโรปศึกษา
0858-7795
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
364
วารสารยูโร
0858-6071
สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
365
วารสารร่มพฤกษ์
0125-7609
มหาวิทยาลัยเกริก โดยศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
366
วารสารรังสิตสารสนเทศ
0859-1814
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
367
วารสารรังสีเทคนิค
0857-1422
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
368
วารสารรัชต์ภาคย์
1905-2243
สถาบันรัชต์ภาคย์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
369
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
0859-418X
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
370
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-7244
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
371
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
0125-7897
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
372
วารสารราชนครินทร์
0859-9424
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
373
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
0125-2968
ราชบัณฑิตยสถาน
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
374
วารสารราชพฤกษ์
1905-1344
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
375
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
2392-5779
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
376
วารสารราชมงคลล้านนา
2287-092X
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
377
วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
0125-7552
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
378
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
2286-8518
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
379
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
0125-300X
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
380
วารสารรูสมิแล
0858-2068
กองการบริการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
381
วารสารวจนะ
2287-0903
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
382
วารสารวนศาสตร์
0857-1724
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
383
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
1906-201X
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
384
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7910
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
385
วารสารวิจัย มข. ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
1685-2532
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
386
วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
1906-0874
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
387
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-3334
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
388
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1905-2847
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
389
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1906-1889
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
390
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1686-8420
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
391
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1906-6627
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
392
วารสารวิจัยทางการพยาบาล
0859-7685
สำนักงานสภาการพยาบาล
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
393
วารสารวิจัยทางการศึกษา
1905-5536
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
394
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1906-0319
วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
395
วารสารวิจัยพลังงาน
1686-3437
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
396
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1686-9974
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
397
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
0858-9437
สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
398
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0942
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
399
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (เดิมชื่อ วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย)
2465-4051
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
400
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7171
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
401
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1905-4963
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
402
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
1513-8410
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
403
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1730
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
404
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-1722
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
405
วารสารวิจัยรำไพพรรณี
1906-327X
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
406
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
1685-2923
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
407
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0125-6335
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
408
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1905-0793
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
409
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
2465-3837
เป็นโครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
410
วารสารวิจัยสังคม
0857-9180
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
411
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-1137
ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
412
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
1905-7393
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
413
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
1906-3628
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
414
วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
2286-9719
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
415
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
0125-278X
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
416
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1906-1641
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
417
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2229-2802
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
418
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1905-1867
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
419
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1905-2529
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
420
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0374
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
421
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0366
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
422
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
2408-2651
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
423
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
1906-2605
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
424
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2229-2365
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
0125-8850
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
426
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
1905-2022
Faculty of Architecture and Planning Thammasat University
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
427
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1906-0572
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
428
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0125-2380
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
429
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2392-5477
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
430
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2392-5957
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
431
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-2100
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
432
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
2280-9638
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
433
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2286-6590
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
434
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2286-8860
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
435
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2286-7589
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
436
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-7062
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
437
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2228-8473
โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
438
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
1906-0327
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
439
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1686-4409
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
440
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
0125-2437
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
441
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
1906-5078
ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
442
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
1906-392X
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
443
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2228-8120
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
444
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
1905-291X
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
445
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2286-9514
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
446
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2350-9600
สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
447
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2351-0579
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
448
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
2286-9018
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
449
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2229-1105
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
450
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2286-6965
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
451
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1905-1212
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
452
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
0125-5134
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
453
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1906-5337
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
454
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1905-3819
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
455
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
2286-7856
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
456
วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
1513-5845
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
457
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
1906-6988
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
458
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT
2228-9135
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
459
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
1906-7186
โรงเรียนนายเรืออากาศ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
460
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2287-0717
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
461
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
1686-0650
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
462
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2229-2306
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
463
วารสารวิชาการปทุมวัน
2229-1636
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
464
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0857-684x
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
465
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0858-4540
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
466
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1686-7440
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
467
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
1905-9469
มหาวิทยาลัยธนบุรี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
468
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
1906-4284
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
469
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1905-9590
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
470
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1905-162x
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
471
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2229-0435
ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2286-6175
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
473
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2286-6183
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
474
วารสารวิชาการวิถีสังคมนุษย์
2287-0482
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
475
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2408-252X
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
476
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1686-5715
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
477
วารสารวิชาการศาลปกครอง
1513-7996
สำนักงานศาลปกครอง
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
478
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
1906-5949
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
479
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1513-3443
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
480
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
2350-9260
สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
481
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
0858-9216
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
482
วารสารวิชาการสาธารณสุข
0858-4923
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
483
วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
0859-1083
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
484
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
1906-5906
สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
485
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
1905-9450
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
486
วารสารวิชาการเกษตร
0125-8389
กรมวิชาการเกษตร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
487
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
2229-2683
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
488
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
2392-5655
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
489
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2408-2279
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
490
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1686-9869
ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
491
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0811
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
492
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
0857-5975
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
493
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2351-0455
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
494
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
1906-0432
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
495
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
2286-9832
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
496
วารสารวิชาชีพบัญชี
1686-8293
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
497
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0857-9296
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
498
วารสารวิทยาการจัดการ
0125-8362
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
499
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2351-0390
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
500
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2392-5523
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1906-2397
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
1906-8824
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
503
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
2408-2619
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
1906-070x
วิทยาลัยดุสิตธานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
505
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-1056
วิทยาลัยนครราชสีมา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-3180
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
507
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2392-5787
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
508
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
0857-7927
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
509
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
0859-4562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
510
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
0859-6808
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
511
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
0858-110X
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
512
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
1685-2354
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
513
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
1686-6959
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
514
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
2350-9953
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
515
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
1686-4522
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
516
วารสารวิทยาศาสตร์ มก.
0125-7730
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
517
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
0125-2364
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
518
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
0857-1600
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
519
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1513-7430
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
520
วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
0859-6633
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
521
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2351-0781
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
522
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1513-7805
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
523
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
0857-9512
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
524
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
0125-0369
สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
525
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0858-4435
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
526
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
2229-1547
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
527
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1686-9664
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
528
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2287-0083
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
529
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1685-7941
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
530
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2286-6558
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
531
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
1513-7201
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
532
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา
2351-0889
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
533
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1686-4530
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
534
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
0857-2933
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
535
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
1906-3636
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
536
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-4548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
537
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1513-4652
คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
538
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0857-2178
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
539
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
1685-5280
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
540
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
1686-2961
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
541
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
1513-038X
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
542
วารสารวิเทศศึกษา
2228-8864
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
543
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
2229-0931
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
544
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
0857-5290
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
545
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1513-7287
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
546
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-8724
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
547
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
0857-4405
สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
548
วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
1905-3754
สำนักงานศาลยุติธรรม
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
549
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1513-1246
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
550
วารสารศาสตร์
0125-8192
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
551
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
1905-8144
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
552
วารสารศิลปกรรมบูรพา
0859-8800
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
553
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1906-6023
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
554
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-9866
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
555
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
2351-0285
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
556
วารสารศิลปศาสตร์
1513-9131
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
557
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1906-7208
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
558
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1686-5596
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
559
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2286-8755
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
560
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
1906-8352
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
561
วารสารศิลป์ พีระศรี
2392-5884
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
562
วารสารศิลป์ปริทัศน์
2286-9565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
563
วารสารศึกษาศาสตร์
0125-3212
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
564
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1905-9574
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
565
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
1905-4653
สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
566
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0857-1511
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
567
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
568
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
0859-5127
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
569
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1905-9922
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
570
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1686-3089
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
571
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
0857-1791
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
572
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
0125-6203
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
573
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
0857-0914
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
574
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
1686-378X
ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
575
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0859-1113
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
576
วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1906-9928
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
577
วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
1905-8586
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
578
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
1685-9855
สถาบันพระปกเกล้า
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
579
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
1906-2044
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
580
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2228-8376
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
581
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
2465-3705
สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
582
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1906-7836
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
583
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
2351-0048
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
584
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0056
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
585
วารสารสภาการพยาบาล
1513-1262
สภาการพยาบาล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
586
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
0857-0604
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
587
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
588
วารสารสมาคมนักวิจัย
0859-2330
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
589
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
1905-4084
สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
590
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
0859-4880
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
591
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1685-408X
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
592
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
1513-4261
สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
593
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2229-0737
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
594
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
1905-372X
สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
595
วารสารสวนปรุง
0857-2127
โรงพยาบาลสวนปรุง
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
596
วารสารสหวิทยาการ
1685-2494
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
597
วารสารสหศาสตร์
1513-8429
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
598
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
1686-6541
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
599
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
0125-7356
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
600
วารสารสังคมศาสตร์
0125-0590
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
601
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1686-9192
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
602
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1905-8241
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
604
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2286-6922
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
605
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
2228-8287
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
606
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
1906-2508
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
607
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
0125-2860
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
608
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
0857-3166
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
609
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
0858-2297
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
610
วารสารสัตวแพทย์
0125-5169
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
611
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
0858-396X
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
612
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
2287-0962
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
613
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
1905-7164
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
614
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
0125-1678
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
615
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
1905-1387
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
616
วารสารสารสนเทศ
1513-7015
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
617
วารสารสารสนเทศศาสตร์
2228-8457
กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
618
วารสารสาระคาม
1906-893X
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
619
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
0028-0011
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
620
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
0858-8899
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
621
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
1686-3690
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
622
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2286-7740
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
623
วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0858-2602
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
624
วารสารสิ่งแวดล้อม
0859-3868
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
625
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
1906-8557
สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
626
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
0859-497X
กรมสุขภาพจิต
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
627
วารสารสุขศึกษา
0125-0744
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
628
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
0125-2674
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
629
วารสารสุทธิปริทัศน์
0857-2690
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
630
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
0857-6955
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
631
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1906-9790
หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
632
วารสารห้องสมุด
0857-0086
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
633
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
1686-1868
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
634
วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
0857-0965
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
635
วารสารอักษรศาสตร์
0125-4820
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
636
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-2038
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
637
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1905-7520
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
638
วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2465-454X
คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
639
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
0125-4987
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
640
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
641
วารสารอาหารและยา
0859-1180
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
642
วารสารอินโดจีนศึกษา
1513-3109
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
643
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
2287-0326
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
644
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
2232-0814
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
645
วารสารเกษตร
0857-0841
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
646
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
0857-0108
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
647
วารสารเกษตรพระวรุณ
1685-8379
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
648
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
1906-0254
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
649
วารสารเกษมบัณฑิต
1513-5667
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
650
วารสารเกื้อการุณย์
0858-3080
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
651
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
2229-1997
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ห้อง 606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
652
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
2408-1051
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
653
วารสารเซนต์จอห์น
0859-9432
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
654
วารสารเทคนิคการแพทย์
0125-2682
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
655
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
0857-6653
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
656
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
1686-3070
มหาวิทยาลัยสยาม
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
657
วารสารเทคโนโลยีทางปัญญา
1905-6486
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
658
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
1906-0870
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
659
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1685-8573
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
660
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
1905-9329
สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
661
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2229-1210
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
662
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1686-5375
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
663
วารสารเภสัชกรรมไทย
1906-5574
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
664
วารสารเภสัชวิทยา
0125-3832
สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
665
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
1905-0852
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
666
วารสารเมืองโบราณ
0125-426X
สำนักงาน วารสารเมืองโบราณ (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
667
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
0125-0892
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
668
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0857-8397
Faculty of Economics, Chulalongkorn University
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
669
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0859-8479
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
670
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
1685-3008
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
671
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
0858-9291
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
672
วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ
1905-0461
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
673
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1906-8522
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
674
วารสารแพทย์นาวี
0125-6971
กรมแพทย์ทหารเรือ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
675
วารสารแพทย์เขต 4-5
0125-7323
ชมรมแพทย์เขต 4-5
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
676
วารสารโภชนาการ
0125-6955
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
677
วารสารโรคผิวหนัง
0125-8680
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
678
วารสารโรคมะเร็ง
0125-2038
มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
679
วารสารโรคเอดส์
0857-8575
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
680
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
0125-6882
โรงพยาบาลชลบุรี
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
681
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม
1686-4417
โรงพยาบาลมหาสารคาม
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
682
วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา
0858-6101
โรงพยาบาลศรีธัญญา
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
683
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
0859-7251
โรงพยาบาลสกลนคร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
684
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1686-8579
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
685
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
0857-6149
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
686
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
0858-2025
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
687
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน
2287-0210
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
688
วารสารไทยคดีศึกษา
1686-0667
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
689
วารสารไทยศึกษา
1686-7459
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
690
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
1685-6740
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
691
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
0858-6527
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
692
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
0045-9917
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
693
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0859-9254
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
694
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1905-0488
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
695
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
0125-5614
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
696
วิศวกรรมสาร มก.
0857-4154
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
697
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1905-615X
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
698
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
0857-7951
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
699
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
2286-668X
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
700
วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์
1686-8803
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
701
วิศวสารลาดกระบัง
0125-1724
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
702
วิสัญญีสาร
0857-1287
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
0859-6255
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704
ศรีนครินทร์เวชสาร
0857-3123
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
705
ศรีวนาลัยวิจัย
2229-2268
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
706
ศิลปกรรมสาร
1686-5189
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
707
ศิลปวัฒนธรรม
0125-3654
บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
708
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
1905-2863
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
709
ศิลปากร
0125-0531
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
710
สงขลานครินทร์เวชสาร
0125-8435
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
711
สยามวิชาการ
1513-1076
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
712
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0845
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
713
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
2408-0837
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
714
สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0125-4138
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
715
สัตวแพทย์มหานครสาร
1905-7571
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
716
สารคดี
0857-1538
บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
717
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
2228-804x
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
718
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-1457
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
719
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
1686-1841
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
720
อินฟอร์เมชั่น
0859-015X
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
721
เชียงรายเวชสาร
1906-649x
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
722
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
0875-6920
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
723
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร
1685-9502
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
724
เชียงใหม่เวชสาร
0125-5983
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
725
เทพสตรี I-TECH
1905-6648
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
726
เวชชสารสัตวแพทย์
0125-6491
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
727
เวชบันทึกศิริราช
1906-1552
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
728
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
0857-6823
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
729
เวชสารแพทย์ทหารบก
0125-7722
กรมแพทย์ทหารบก
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
730
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
1686-5731
คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
731
เอเชียปริทัศน์
0125-3638
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
732
แก่นเกษตร
0125-0485
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
733
โดมทัศน์
0125-555X
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
734
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1905-3460
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
735
ไทยไภษัชยนิพนธ์
1686-9540
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี