แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

10 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
25 มิถุนายน, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read More