ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้มีการรายงานตัว ลงทะเบียน และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561 โดยนักศึกษาใหม่ได้ร่วมในการจัดกิจกรรม “รักษ์โลก รักมหาวิทยาลัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และมีจัดการปฐมนิเทศ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และชี้แจงเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นให้นักศึกษาได้พบคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนในหลักสูตรต่อไป


ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 61