ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ)

กำหนดการรับสมัคร

  1. วันที่ 20 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
  3. วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สอบคัดเลือก
  4. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  5. วันที่ 27 ตุลาคม 2561 รายงานตัวและปฐมนิเทศ
  6. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เปิดเรียน

คลิก… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561