หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข

         เพื่อให้การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 ข้อ 13.2.3 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข