โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมือวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ไอดินบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 – 5 ปี การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 – 5 ปี และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ความเข้าใจไปดำเนินการทำให้เกิดการพัฒนาความรู้หรือทักษะ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป โดยมีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา” “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และ “การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา” ในระยะ 3 – 5 ปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และดร.สมคิด นาคขวัญ และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรม/พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”


 

{AG}2017-03-24{/AG}