โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหัวเชื้อ และ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตลอดจนการนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันตามหลักของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า และเกิดรายได้ และเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหัวเชื้อ และ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไปเผยแพร่และต่อยอดกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านต่อไป โดยมีการบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง “การทำปุ๋ยหมัก” โดย คุณพิราเชนทร์ มุสิกรังสี 

{AG}2017-05-25{/AG}