โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเปิดโครงการโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร (รักษาราชการแทนอธิการบดี) จากนั้น ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวชี้แจ้งแผนการประชุมและแนวทางการขับเคลื่อน แล้วแบ่งประชุมกลุ่มย่อยตามประเด็นที่กำหนด คือ 1) ด้านสภาองค์กรชุมชน และการพัฒนาแกนนำชุมชน 2) ด้านสวัสดิการชุมชน 3) ด้านที่อยู่อาศัย 4) ด้านเศรษฐกิจทุนชุมชน 5) ด้านที่ดินทำกิน และ 6) ด้านระบบฐานข้อมูล นำเสนำผลการประชุมกลุ่มย่อย และร่วมกันอภิปราย โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้เข้าร่วมประชุม

โครงการ 8 สิงหา 61
« 1 ของ 8 »