กิจกรรมปลูกป่า “โครงการผืนป่าพระบารมี”

ในวันนี้ (วันที่ 9 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ดร.ปุณยวีรย์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โครงการผืนป่าพระบารมี” ณ หลังหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี


เครดิตภาพถ่ายโดย : สื่อสารองค์กร มรส. และศุราภรณ์ เพชรมีศรี